Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

بعثت، پیام آور مهر و رحمت مبارک باد

 

سالگرد برانگیختگی حضرت محمد، یادآورد برگزیده ای است که با پیام های پروردگار آمد تا به پرسش های جدیدِ روزگار خویش پاسخ های نو بدهد. او به مردم سرزمین خود و دیگر نقاط جهان درس مهر، دادگری، مدارا و دوستی داد. او گفت که برانگیخته شده است تا مکارم اخلاق را به تمامیت خود برساند. او در نگرش حقوقی به انسان، ظلم به جنس مونث را به چالش کشید و به زبان امروزی با تبعیض جنسیتی درآویخت و در گام نخست، با زنده به گورکردن دختران به مبارزه برخاست. در میان مردم جزیره العرب، انسانی مهرورز، خردمند، قابل اعتماد و دوست داشتنی بود. به او لقب« امین» داده بودند. در روابط خارجی، پیامبرِکلام و کتاب، به سران کشورهای جهان پیام فرستاد و از رهگذر مکاتبه، راه گفت و گو با قدرت های جهانی و دیگر کشورها را گشود. پیمان نامۀ صلح حُدیبیه میان پیامبر و پیروان او، و بت پرستان قریش در سال ششم هجری، با فراهم آوردن امنیت و صلح، زمینه ساز فرستادن پیام های محمد به سران کشور های بزرگ جهان شد. او در مکتوب های خود به رهبران جهان، آنان را به خوبی ها دعوت کرد و از بدی ها برحذرداشت. ادبیات محمد در این نامه ها، ادبیات کرامت، راستگویی و صراحت است. دشنام گویی و توهین درکلام او راه ندارد. واژگان کلیدیِ نامه های او که از ذهن و ضمیر او پرده برمی گیرد و شخصیت او را نمایان می سازد، از این قرار است: «راستی»، «حقیقت جویی»، «هدایت»، «خیرخواهی» و «صلح». این مفهوم ها را عیناً از متن نامه های او برگرفته ام. پیام ها و راه و رسم زیست فردی و جمعیِ او جهانشمول و فراگیر است. بی تردید، جهان ما هم چنان به محمد، پیام محمد و سلوک محمد نیازدارد تا انسانی تر، اخلاقی تر و صلح آمیزتر زندگی کند. «چراغ مصطفوی» همواره روشنی بخش زیست انسانی در جهان است و «شرار بولهبی» -مظهر تاریکی-،هرگز این نور هدایت و نیکویی را خاموش نخواهد کرد.
بعثت پیامبر بزرگ اسلام بر جهانیان مبارک باد.

                                                                       

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست