صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

 

●  سال تحصیلی 97-1396

   کارگاه نواندیشی دینی با محوریت بررسی ایدۀ دموکراسی
         مدرس: سید علی محمودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  سال تحصیلی 94-1393 (نیمسال دوم)

   کلام جدید، دانشکدۀ روابط بین الملل، تهران، 94-1393

 

 

●  سال تحصیلی 1393 (نیمسال نخست)

   کلام جدید، دانشکدۀ روابط بین الملل، تهران، 1393.

 

 

●  سال تحصیلی 93-1392 (نیمسال دوم)

   سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشکدۀ روابط بین الملل، تهران، 93-1392.

 

 

●  سال تحصیلی 1390 (نیمسال نخست)

   انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین الملل، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 1390.

   سیاست خارجی آمریکا، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 1390.

   Islamic Republic of Iran Foreign Policy, ECO College of Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran,2011.

   Politics and Governance in Central Asia and Caucasus Area, ECO College of Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 2011.

 

●  سال تحصیلی 1389 (نیمسال دوم)

   سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قرن نوزدهم در دانشگاه تربیت معلم، تهران، 90-1389.

   International and Regional Security Regime, ECO College of Insurance, Allameh Tabatabaee University, Tehran, 2011.

   International Political Economy, ECO College of Insurance, Allameh Tabatabaee University, Tehran, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست