صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

 

   سیاست در ترازوی اخلاق: فایده گرایی یا وظیفه گرایی؟ X

         انجمن علوم سیاسی ایران، شهریور 1394 (فایل شنیداری)

 

   فلسفه هم آوایی آزادی و برابری در نظریه عدالت جان رالز X

         سخنرانی در همایش «فیلسوف عدالت، بررسی احوال و آثارو آرای جان رالز»، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1384 (فایل شنیداری)

 

 

●   اندیشه سیاسی متافیزیکی و پسامتافیزیکی

         سخنرانی، نشست نقد و بررسی رسالۀ «نسبت و رابطه اندیشه سیاسی متافیزیکی و اندیشه سیاسی پسا متافیزیکی»، انجمن علوم سیاسی ایران، مهرماه 1393

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست