Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح و سال نوی میلادی-2018

 

آموزه ها و اندرزهای اخلاقی پیامبر رحمت، صلح  و مدارا عیسی مسیح، نوآئین و جاودانه است. او در آیات زیر ما را-که«اعضای یکدیگریم»- از دروغگویی، دزدی، بدزبانی و فحاشی، خشم، بدگویی و خباثت برحذر می دارد، و به راستگویی، نیکوکاری، مهربانی و گذشت دعوت می کند. گویی این کلمات همین امروز از سوی حضرت مسیح خطاب به ما صادر شده است. بخوانیم:

 

«دروغ را ترک کرده، هرکس با همسایۀ خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم.[...] دزد دیگر دزدی نکند بلکه با دست های خود کارِ نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد[گفته شود] تا شنوندگان را فیض رساند، و روح قّدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید، محزون مسازید و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم، و همدیگر را عفو نمایید چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.»

                                            انجیل، رسالۀ پولس رسول به اَفَسُسیان، فصل چهارم، آیات 32-25

 

سالگرد میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح و فرارسیدن سال نوی میلادی را به مسیحیان جهان، مردم بزرگ ایران، به ویژه به هم میهنان مهربان و ارجمند مسیحی تبریک و شادباش می گویم.

 

سید علی محمودی 

چهارم دی ماه 1396، در آستانۀ سال 2018 میلادی

                                                                       

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست