Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

کاظم پور اردبیلی: آنکه در اندیشۀ توسعۀ دموکراتیکِ ایران بود

 

 

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت روانشاد حسین کاظم پور اردبیلی موجب تاثر و تاسف عمیق گردید. او انسانی وارسته، اخلافی، دانشمند و شجاع بود که دل در گرو مام میهن و خدمت به مردم داشت. کاظم پور مدیری توانا و هوشمند بود که امنیت ملی و منافع ملی را دو مبنای اندیشه و عمل خویش در پذیرش سِمت های سیاسی و اقتصادی قرار داده بود. او با شناخت جهان امروز و با دید جهانی، به ایران و توسعه ایران می نگریست و در این راه گام برمی داشت. او از شهروندان جهان بود. کاظم پور کنشگر سیاسی بود، نه سوداگر سیاسی. او شخصیتی ملی و دموکراسی خواه بود و به روشنی مرزهای استبداد و دموکراسی را از یکدیگر باز می شناخت. او از کسانی بود که باور داشت دموکراسی، بدیلی جز استبداد ندارد.

کاظم پور یکی از الگوهای برجسته برای نسل جوان ایرانی در مشی سیاسی و حکومتگریِ اخلافی و خِردمحور است تا راه و جهت را در آشفته بازار سیاست بازیِ ایرانِ امروز گم نکنند و عمر گرانبهای خویش را با مدرک سازی، زدوبند و آویختن به آدم های مشکوکِ قدرت پرست، فرصت طلب و  اخلاق ستیز تباه نسازند.

بر ما فرض است که شناسنامه و کارنامه کاظم پور اردبیلی را در دو ساحت نظر و عمل بنگاریم و به جامعه ایران، به ویژه جوانان این مرز و بوم عرضه کنیم تا او را چنان که بایسته است بشناسند و از او آنچه را برای نجات و حفظ ایران لازم است، بیاموزند.

این کلمات، بازتابی کوتاه و نَمی از یَمِ شناخت سی ساله من از حسین کاظم پور اردبیلی است، در سفر و حضر و گفت و شنودهای متعدد اجتماعی، دینی و سیاسی. خدایش رحمت کند که از نوادرِ دولتمردان آزاده، خردمند، دانا، باکفایت و از دوستدار صدیقِ ایران و ایرانیان بود.

 

27 اردیبهشت ماه 1399
---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست