Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

حرمت و استقلال دانشگاه، حرمت و استقلال کشور است

پیرامون اخراج دو استاد برجستۀ کشور از دانشگاه

 

حادثۀ اخراج دو استاد دانشگاه، دکتر محمد فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتر آرش اباذری از دانشگاه صنعتی شریف، اعتراض به حق دانشگاهیان، نهادهای علمی، دانشجویان و دیگر قشرهای دانشور و دلبستۀ فرهنگ و ادب ایران را در پی داشته است. تا کنون هیچ دلیل یا علتی به صورت مستند و مستدل در خصوص این اقدام ناموجه از سوی دانشگاه‌های بهشتی و شریف و نیز وزارت علوم به افکار عمومی ارائه نشده است.

این اقدام به دور از خردمندی، اخلاق و تدبیر است، زیرا هیچ باغبانی دست تطاول به سرمایه، اندوخته‌ و ثروت خود نمی‌زند. با چهره‌هایی که سخاوتمندانه با عشق به مردم و مام میهن، در آموزش و تربیت نسل جوان از جان و توان خویش مایه می‌گذارند تا ایران در مدار توسعه، پیشرفت و ثبات قرار گیرد، نباید چنین رفتارهایی کرد.

در کشوری که دارای قانون اساسی و دیگر قانون‌های موضوعه است، نمی‌توان دست به اقداماتی زد که نقض صریح حقوق بنیادین شهروندان باشد. چنین اقداماتی وَهن اندیشه، دانش و دانشمندان و در یک کلام ضربه‌زدن به سرمایۀ اجتماعی ایران است. حکومت بر مدار قانون، نمی‌تواند به شفافیت و پاسخگویی ملتزم نباشد. باید حاکمیت به‌طور شفاف به مردم ایران توضیح بدهد که چرا و چگونه دست به اخراج این دو استاد برجسته و خدوم دانشگاه زده است و در برابر این اقدام ناصواب خود، به افکار عمومی پاسخگو باشد.

راه درست آن‌است‌که رئیسان دو دانشگاه یاد شده، براساس مسئولیت‌های قانونی که به عهدۀ آنان است، به فوریت همت خود را بر اساس اقدامات قانونی در گشودن راه بازگشت محترمانۀ این استادان به دانشگاه و عذرخواهی از آنان به کار گیرند، در جبران آنچه رخ‌داده است بکوشند، و این روند نادرست، زیانبار و فرصت‌سوز را متوقف کنند.

فراموش نکنیم که حرمت، پاسداشت و استقلال دانشگاه و دانشگاهیان، حرمت، پاسداشت و استقلال ایران و ایرانیان است.


2 بهمن ماه 1400

---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست